Aveți întrebări? 0242.338.012

Anul școlar 2021-2022, sem. I

Având în vedere că bursele se revizuiesc la fiecare început de semestrul al anului școlar , vă comunicăm că până la data de 04 octombrie 2021 se pot depune dosare în vederea obţinerii de burse.

În anul școlar 2021-2022 cf legii 38/ 17.01.2019 , publicată în monitorul oficial

nr. 53/21.01.2019 se pot cumula următoarele tipuri de burse ( elevii pot opta pentru 2 tipuri de burse): bursa socială (bursa medicală, bursă de orfan,bursa rural și bursa de ajutor social pt. cei cu venituri sub 693 lei/membru de familie) cu bursa de performanță, bursa de merit sau cu bursa de studiu.

Cf. Ordinului 5576/07.10.2011 elevii care beneficiază de burse studiu pot primi și burse de performanță sau burse de merit.

Elevii care sunt repetenți sau au avut nota scazută la purtare la finele anului școlar 2020-2021 nu beneficiază de burse în semestrul I.

 

BURSĂ PENTRU ORFANI  -  Acte necesare

 • Dosar;
 • Cerere tip;
 • Copie xerox după certificatul de naştere al elevului;
 • Copie xerox după certificat de deces;
 • Copie după cont IBAN al elevului, în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul școlar anterior.

 

BURSA DE BOALĂ -  Acte necesare

 • Dosar;
 • Cerere tip;
 • Copie xerox după certificatul de naştere al elevului;
 • Certificat medical emis de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar in anul 2021;
 • Copie după cont IBAN al elevului, în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul școlar anterior.

 

BURSĂ SOCIALĂ: pentru elevi proveniți din familii care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții :

  • nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni (septembrie 2020- august 2021), mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, respectiv maxim 693 lei / membru de familie;
  • nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane. 

Acte necesare :

 • Dosar;
 • Copie certificat naștere elev;
 • Copie CI elev și părinți;
 • Copie sentinta de de divorț (dacă este cazul) si dovada sumei primite. In cazul in care elevul nu primeste pensia de intretinere se va depune si o declaratie notariala in acest sens;
 • Acte doveditoare, în original, privind veniturile pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului :
 • adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2021)de la ambii părinți ;
 • alocatia suplimentara pentru copii (daca este cazul);
 • declarație notarială pentru părintele/părinții care nu lucrează din care reiese că în ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2021) nu au realizat niciun venit;
 • Adeverință de la Primărie din care reiese că părintele nu deține terenuri agricole cu o suprafață mai mare de 20 000 mp, în zonele colinare și de șes și de 40 000 mp, în zonele montane – pentru ambii părinți;
 • De la ANAF (Circa Financiară) pt ambii părinți adeverință de venit pentru anul 2021
 • Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile care au peste 18 ani;
 • Taloane de alocație sau extras decont bancar cu valoarea alocatiei din ultimele 12 luni;
 • Pentru fratele/sora care lucrează adeverință cusalariul net pe ultimele12 luni (SEPTEMBRIE, OCTOMBRIE, NOIEMBRIE, DECEMBRIE 2020, IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE, APRILIE, MAI, IUNIE, IULIE, AUGUST 2021) și adeverință de venit pentru anul 2021 de la ANAF (Circa Financiară) din care reiese că fratele/sora nu are venituri impozabile
 • - de la Primărie adeverință din care reiese că fratele/sora nu deține terenuri;
 • - Copie după cont IBAN al elevului, în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul școlar anterior.

 

BURSĂ DE STUDIU: pentru elevii claselor V-VIII care îndeplinesc următoarele condiții :

    • au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021 ; 
    • venit net/membru de familie max. 1386 lei ;

Acte necesare :

 • Dosar;
 • Copie certificat naștere elev;
 • Copie CI elev;
 • Copie CI părinți;
 • Copie sentinta de de divorț (dacă este cazul) si dovada sumei primite. In cazul in care elevul nu primeste pensia de intretinere se va depune si o declaratie notariala in acest sens;
 • Acte doveditoare, în original, privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (IUNIE, IULIE, AUGUST 2021) inclusiv alocatia suplimentară pentru copii (dacă este cazul);

Ex: Adeverințe cu salariul net sau taloane de pensie pe ultimele 3luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2021) – de la ambii parinti;

- declarație notarială din care reiese că în lunile IUNIE, IULIE, AUGUST 2021 părintele/părinții care nu lucrează nu au realizat niciun venit;

- De la ANAF adeverință de venit pentru anul 2021

- Taloane de alocație sau extras de cont bancar

- Copie certificate naștere frați/surori și adeverință de la școală/universitate pentru frații/surorile care au peste 18 ani;

- adeverință cu salariul net pe ultimele 3 luni (IUNIE, IULIE, AUGUST 2021) pentru fratele/sora care lucrează și de la ANAF (Circa Financiară ) adeverință de venit pentru anul 2021.

Copie după cont IBAN al elevului ( Banca Transilvania) ), în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul școlar anterior.

 

BURSA DE MERIT: pentru elevii claselor V-VIII care au media generală peste 8,50 și nota 10 la purtare la finele anului şcolar 2020-2021.

Acte necesare :

 • Cerere tip;
 • Copie după cont IBAN al elevului , în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul școlar anterior. 

 

BURSA DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:

 • au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de M.E.N. în anul şcolar 2020-2021;
 • s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.N. pentru competițiile internaționale în anul şcolar 2020 – 2021;
 • au obţinut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/ concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de M.E.N. în anul şcolar 2020 – 2021.

Acte necesare :

 • Cererea elevului;
 • Copie xerox după diploma obţinută la faza naţională.
 • Copie după cont IBAN al elevului , în cazul în care nu a beneficiat de bursă în anul școlar anterior.

MENȚIUNE :  ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II lea , BURSELE DE MERIT ȘI BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ȘI PENTRU ELEVII CLASELOR a V-a.

Despre Noi

Scoala Gimnaziala nr. 1 Ulmu Calarasi date de contact adresa, numar de telefon, email, localizare si alte detalii va stau la dispozitie pe acest site.

Adresa: Strada: Primăriei, nr. 25

Telefon: 0242.338.012

Ne puteți urmări pe

Top